ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، مرکز مطالعات حقوقی

تلفن


82883650

دورنگار


82883667

ایمیل


وب سایت


cls.modares.ac.ir