معرفی


 

مركز مطالعات حقوقی وابسته به دانشگاه تربيت مدرس، در سال 1390 به منظور پاسخگويی به نيازهای پژوهشی كشور در زمينه‌های مختلف حقوقی در دانشگاه تربيت مدرس تأسيس شد. اين مركز دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی است و از سال 1390 در قوانين بودجه هر سال ،بودجه مستقلی به اين مركز اختصاص يافته است.
از جمله اهداف اصلی تأسيس اين مركز، توسعه و گسترش تفكر راهبردی و سياست‌های كلان ملی در زمينه مسائل و موضوعات تخصصی حقوقی، توسعه و گسترش پژوهش در زمينه مسائل و موضوعات مختلف حقوقی، زمينه‌سازی مناسب برای ارتقای فعاليت‌های پژوهشی در حوزه حقوق و ايجاد هماهنگی و انسجام در فعاليت‌های مذكور و كمك به تصميم‌سازی و تصميم‌گيری در سطوح ملی و منطقه‌ای است.
اين مركز در نظر دارد از طريق جذب هيأت علمی مستقل و يا با همكاری اساتيد و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از كشور، نيازهای برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و پژوهشی كشور را در زمينه مسائل مختلف حقوقی به ويژه مشكلات مبتلا به كشور، شناسايی و طرح‌های مطالعاتی، پژوهش‌های بنيادی، كاربردی و توسعه ای مرتبط را با هدف نشر و به‌كارگيری آن‌ها در جهت رفع نيازهای كشور انجام دهد.
تصحيح و چاپ متون علمی، ترجمه آثار پژوهشگران حقوقی، ايجاد بانك اطلاعاتی علمی حقوقی ، برقراری روابط علمی و تحقيقاتی با انجمن‌های علمی و مراكز آموزشی و پژوهشی مرتبط ،برگزاری دروه‌های كوتاه مدت آموزشی در مسائل مختلف حقوقی و انتشار نشريات علمی حقوقی نيز از ديگر اموری است كه به‌عنوان وظايف اصلی مركز تعريف شده است.